Andet

PERSONDATA-POLITIK

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt og påbudt af Psykolognævnet samt Sundhedsloven at vi fører journal – noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter lovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i Psykologloven af 1.7.2017, kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at sørge for at vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og vi har har aftaler med vore samarbejdspartnere (EDB-firma, revisor mv.) om det samme.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt i klinikken.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken, f.eks. jobcenter eller sociale myndigheder, må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Der skal undtages herfra, hvis der foreligger åbenbar fare for klienten eller andre. Vi vil normalt gennemgå og drøfte med dig det, vi sender ud af huset inden afsendelsen. I særlige tilfælde kan der efter reglerne lovgivningen ske videregivelse uden samtykke. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9 samt ”Etiske Principper for Nordiske Psykologer”.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares minimum i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. Journalen kan dog opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring /revision.